Community Lottery

You have to be in it to win it ……….prize up to £4,000 – a great way to support your centre and everything we are trying to do to keep the centre open for the public. Complete the registration form below and return to the centre or pick up a registration pack at the centre’s reception.

LOTTERY_LOGO-01

Trefnydd y Loteri /Lottery Organiser

Mae’r Loteri yn cael ei redeg  gan Harlech & Ardudwy Hamdden fel Loteri Cymdeithas Fach. Mae Loteri Cymdeithas Fach yn gallu cael ei sefydlu ar gyfer dibenion anfasnachol (Chwaraeon, Diwylliant neu Elusennol).

 This Lottery is run by Harlech & Ardudwy Hamdden/Leisure as a Small Society Lottery.  In a Small Society Lottery the society is set-up for non-commercial purposes (Sports, Culture or Charitable).    

Tocynnau/Tickets

Mae’r Loteri ar agored i bobl dros 16 oed. Byddwch yn derbyn cadarnhad tocyn gan nodi enw’r gymdeithas, pris y tocyn, enw a chyfeiriad y trefnwyr a dyddiad y Loteri. Bydd unigolion neu sefydliadau yn prynu tocynnau trwy gyfrwng Gorchymyn Sefydlog blynyddol/misol drwy eu Banc neu yn gallu talu siec am flwyddyn. Bydd tocynnau yn costio £1 gydag uchafswm o £20,000 o docynnau ar gyfer pob Loteri.

 The Lottery is open to persons over the age of 16.  You will receive a ticket confirmation stating the name of the society, the ticket price, name and address of the organisers and the date of the Lottery draw(s).  Individuals or organisations will purchase tickets by way of a annual/monthly Standing Order from their Bank or via Cheque on a yearly basis.  Tickets will cost £1 with a maximum of £20,000 tickets for each Lottery Draw.

Dyddiadau y Loteri / Lottery Dates:

 Fydd y Loteri yn cael ei dynnu bob chwarter blwyddyn:

Draws will take place after each quarter, quarters will be as follows:

Chwarter 1/Quarter 1: Medi/Hydref/Tachwedd – September, October, November

Chwarter 2/Quarter 2: Rhagfyr/Ionawr/Chwefror – December, January, February

Chwarter 3/Quarter 3: Mawrth/Ebrill/Main – March, April, May

Chwarter 4/Quarter 4: Mehefin/Gorfennaf/Awst – June, July, August

Mae’n rhaid i chi dalu i fewn i’r loteri ar gyfer chwarter llawn cyn y gall eich tocynnau cael eu cofnodi. Unwaith y byddwch wedi talu am chwarter llawn bydd gennych 1 tocyn yn y Loteri ar gyfer pob £1 a dalwyd.

You must pay into the lottery for a full quarter before your tickets can be entered.  Once you have paid for a full quarter you will have 1 ticket in the draw for each £1 paid.

Gwobr/Prizes

Bydd gwobr chwarterol sengl yn cael ei dyfarnu o 20% o incwm y chwarter o Werthu y Loteri. Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu dros y ffôn

A single quarterly prize will be awarded of 20% of the quarter’s income from Lottery Sales. Winners will be notified by telephone.

Registration and Standing Order Form:Registartion and Standing Order Form

Terms and Conditions:Terms and Conditions – English and Welsh