Aelodaeth Cymunedol

Cwblhewch ein harolwg YMA

Rydym yn cynnig i bob aelod o cymunedau Talsarnau, Harlech, Llanfair, Llanbedr, Dyffryn Ardudwy, Tal y Bont ac Abermaw – AELODAETH AM DDIM i Canolfan Harlech ac Ardudwy, cyn belled ag y byddwch yn byw yma yn barhaol ac nid yn berchen ar gartref gwyliau. Mae hyn yn golygu y byddwch yn arbed arian ar y pris mynediad i’r holl weithgareddau i gynnwys nofio a dringo a mynediad i unrhyw gynigion yn ein Caffi.

Er mwyn cael y disgownt hwn, mae angen i chi ddod â chopi o’ch Bil Treth y Cyngor ar gyfer 2017-2018 llenwi ffurflen aelodaeth syml ac yna byddwch yn derbyn cerdyn aelodaeth fydd yn ddilys tan 31 Mawrth 2018.

Byddwch yn gallu cofrestru o 1 Mawrth 2017.

DIWRNOD CYMUNEDAU DI DAL

Er mwyn hyrwyddo hyn, yr ydym yn cael Diwrnod Cymunedol AM DDIM ar 18 Mawrth 2017 rhwng 10:00-3:00 lle gallwch ddod draw a defnyddio ein cyfleusterau AM DDIM, ond peidiwch ag anghofio eich manylion Treth Cyngor er mwyn  gallu gofrestru ar gyfer y Cynllun aelodaeth DI DAL.

Cliciwch yma am poster ar gyfer y diwrnod:Dirnod Cymunedol 18.03.17

Gwybodaeth cefndir

Mae Canolfan Harlech & Ardudwy yn gwmni di elw, menter gymdeithasol sy’n cael ei redeg gan Fwrdd o Cyfarwyddwyr Gwirfoddol. Ers cymryd drosodd y gwaith o redeg y ganolfan yn 2010 gan ei fod yn fod i gael ei chau gan yr Awdurdod Lleol – mae’r bwrdd wedi gweithio’n galed i geisio sicrhau ei dyfodol. Nid oedd ymgymryd â busnes yn methu byth yn mynd i fod yn dasg hawdd, ond mae’n cael ei weld fel gwasanaeth hanfodol yn yr ardal arfordirol hon, ni allai ardal sydd mewn trafferth economaidd fforddio colli busnes a gwasanaeth arall, beth fyddai’r nesaf? Mae rhedeg Pwll Nofio wastad yn mynd i fod yn dasg anodd oherwydd y gost o wresogi pwll nofio ond roedd yn hanfodol bod gennym bwll nofio yn yr ardal i ddarparu gwersi nofio i blant ysgol ond hefyd y manteision iechyd o nofio i breswylwyr yn yr ardal sydd â phoblogaeth sy’n heneiddio.

Mae’r busnes wedi rhedeg am y 7 mlynedd diwethaf gyda gwahanol botiau o arian gan y Loteri Genedlaethol a Chyngor Sir Gwynedd ond heb unrhyw gyllid refeniw ar gael can cyrff cyllido a’r toriadau yn eu hwynebu gan yr awdurdod lleol, roedd yn hanfodol i ni edrych am math arall o gyllid. Gwnaethom hyn drwy gysylltu â’r Cynghorau Cymuned lleol a chyflwynodd gynnig archebiant i godi £ 50,000 y flwyddyn trwy’r cyfraniad y Cynghorau Cymuned gan y Taliad Treth y Cyngor. Byddai hyn yn golygu y byddai pob cartref yn talu mwy am eu treth cyngor bob blwyddyn i godi £ 50,000 sydd ei angen i sicrhau dyfodol y ganolfan. Y rhan fwyaf a byddai unrhyw aelwyd yn talu ar gategori Band D cyfartalog yn £25 y flwyddyn, 50c yr wythnos. Mae pob 6 Cynghorau Cymuned yr ydym wedi cysylltu efo wedi cytuno i’r cynnig, sy’n cynnwys Talsarnau, Harlech, Llanfair, Llanbedr, Dyffryn & Tal y Bont, Abermaw.

Fedrwch chi gymerud 5 munud i gwblhau ein arolwg YMA